Концепція технології

Мета технології – формування структури образно-логічного мислення, яке забезпечує плавний перехід від наочно-образного до словесно-логічного мислення (сутність математики проявляється перш за все в якості, стилі мислення); розвиток творчості, мовлення, виховання моральних якостей; ознайомлення з об’єктами природного та предметного довкілля.

Критерії педагогічної технології формування математичної компетентності дітей дошкільного віку:

Системність (комплексність, цілісність) – особлива якість множини певним чином організованих компонентів, що має інтегральні властивості, які відсутні в кожного окремого компонента.

Комплексність – скоординовані та узгоджені усі компоненти (зміст, методи, форми, засоби) системи.

Цілісністьсистема має загальну інтегровану якість при збереженні специфічних властивостей компонентів (кожного окремого конспекту математичної діяльності).

Науковість здійснено аналіз досягнень педагогічної та психологічної науки та практики, поєднано традиційну методику формування елементарних математичних уявлень з новими елементами:

концепція змістовного узагальнення – В. В. Давидов;

сутність та співвідношення знання та мислення – Е. В. Ільєнков;

ґенеза динамічного образу – М. В. Ричік;

процесуальна природа наукового знання – Г. П. Щедровицький;

діяльнісна інтеграція – О. Ф. Лосєв.

Структурованість (логічність, алгоритмічність).

Логічність – описовий аспект технології виражається в логіці та чіткості дій, зафіксованих у програмі та навчально-методичних посібниках.

Алгоритмічність технології складається з окремих занять, практичних ситуацій для кожного вікового періоду, які проводяться в певному порядку (навчальні, контрольні). Конспекти занять мають чітку структуру, що передбачає кілька взаємопов’язаних етапів: 1. Мотивація діяльності. 2. Постановка проблеми, яка потребує використання нового знання. 3. Адекватна предметно-перетворювальна діяльність, 4.  Відтворення нового способу дій у типовій ситуації. 5. Розвивальні завдання. 6. Підсумок заняття.

Розгорнуті конспекти дають можливість проводити заняття в певній послідовності (у кожному конкретному випадку) для розв’язання навчальних, розвивальних і виховних завдань.

Керованість (діагностування, оптимальність, відтворювання).

Діагностування передбачає проведення контрольних занять (1, 12, 24, 36 заняття) у кінці кварталу. Це дає можливість отримати інформацію про оволодіння математичними знаннями та практичним досвідом кожною дитиною та створити програму її індивідуального математичного розвитку.

Оптимальність – досягнення максимуму результату при мінімумі затрат досягається за рахунок наявності конспектів занять, демонстраційного та роздавального матеріалу, зошитів з друкованою основою, методичних рекомендацій.

Відтворюваність – забезпечується можливість відтворення технології або її окремих елементів незалежно від майстерності педагога.

Детермінованість – алгоритм технології розкриває характер і умови кожної дії та виключає випадковість у їх виборі. Проведення занять за запропонованим алгоритмом є цілеспрямованим процесом, повністю керованим, який не передбачає змін. Цей процес, може бути повторений будь-ким (вихователь, батьки, гувернер) за однакових вихідних даних та передбачає отримання однакових результатів.

Результативність – за умов точного виконання алгоритму відбувається досягнення мети – оволодіння узагальненими математичними уявленнями та уміння раціонально розв’язувати практичні задачі.

Програмно-методичне забезпечення технології:

– дворівнева профільна (базовий, високий) програма, що надає педагогові можливість ураховувати індивідуальні особливості, інтереси та здібності дітей, перспективи їхнього розвитку;

– методичні посібники для вихователя: конспекти занять та практичні ситуації;

– робочі зошити з друкованою основою для дітей;

– роздавальний матеріал для дітей (на електронному носії);

– діагностичний інструментарій (контрольні заняття);

Організаційні форми: індивідуальна, групова, фронтальна. Дидактичний матеріал дає можливість педагогу самостійно обрати форму навчання, відповідно до умов.

Організація навчання за допомогою активних методів: моделі, моделювання; практичні завдання; проблемні ситуації та запитання, діалогічне спілкування, обмін судженнями за темою засвоєння матеріалу, способами пояснення, пошукова діяльність, актуалізація досвіду.